Algemene Voorwaarden

Cox + Partners

Cox & Partners Registeraccountants B.V.

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer: Cox + Partners, danwel Cox & Partners Registeraccountants B.V.

3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW,

uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer. Alle bedingen in deze algemene

voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van opdrachtnemer,

bestuurders van de praktijkvennootschappen, en al degenen die voor opdrachtnemer

werkzaam zijn.

4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door

opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste

zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de

opdrachtbevestiging.

5. Bescheiden: alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, waaronder

stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht

door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

6. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten

van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het

bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7. Schriftelijk: per brief dan wel aangetekend schrijven. Derhalve niet elektronisch.

B. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door

opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden

aangegaan.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij

schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Bij strijdigheid

van een van de algemene voorwaarden met bedingen in de overeenkomst van opdracht,

gaan de bedingen in de overeenkomst van opdracht voor.

3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid

daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de

overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het

overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld

worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding

zoveel mogelijk benadert.

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

1. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door

opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is

ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door

opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht

de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te

bewijzen.

3. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of

strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is

aangegaan.

D. Gegevens opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer

overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de

overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van

opdrachtnemer te stellen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot

het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft

voldaan.

3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en

omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang

kunnen zijn.

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door

of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden,

ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten

en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking

stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde

bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst

wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte

en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de

overeenkomst.

2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig

handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor

het bereiken van enig beoogd resultaat.

3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en

uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door

opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van de

opdrachtnemer wenselijk is.

4. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten

behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welk niet vallen onder de

werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze

werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

5. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden

moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen.

Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen “toerekenbare”

tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de

overeenkomst of voor schadevergoeding op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van

een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen

opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben.

Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding

van de overeenkomst door opdrachtgever.

6. De uitvoering van de overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt

vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden

aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever

rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en

regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en

richtlijnen.

F. Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de

uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle

informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld

en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet

voor zover wettelijke beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de

meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere

nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, opdrachtnemer een

informatieplicht opleggen, of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de

geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk

collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover opdrachtnemer

zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening

aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits

die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor

statistische of vergelijkende doeleinden.

3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter

beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd

verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval opdrachtnemer voor zichzelf

optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang

kunnen zijn.

4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van

opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of

andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of

anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks

uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel

omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een

wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf

optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

G. Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de

geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de

overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten

kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar

niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,

(model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des

woords, al dan niet met inschakeling van derden aan derden te verstrekken, te

verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter

hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de

werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. Overmacht

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet

behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder

begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het

computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn

onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer

alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. De opdrachtgever

heeft geen recht op schadevergoeding indien een dergelijke niet-toerekenbare oorzaak

zich voordoet.

2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich

voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang

schriftelijk op te zeggen.

I. Honorarium

1. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de

uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door

opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten

werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte

Werkzaamheden.

3. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per

overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door

opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid, en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer

werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer

gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen,

indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene

werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is

uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd

het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en

opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

6. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en

declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde

omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de

werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

J. Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de

overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, in

Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten

gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling

betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de

nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft

opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het

recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke

rente ( en voor zover van toepassing de handelsrente op grond van artikel 6:119aBW ) in

rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander

onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van

de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de

rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn

vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.

4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel

van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van

opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door

opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te

stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere

uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen

opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct

opeisbaar.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de

werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht,

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K. Reclame

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag

dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie

waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het

gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon

ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van

opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft

gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen

aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of

opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet

(meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door

opdrachtgever reeds betaald honorarium.

4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in

verband met de reclame.

L. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan

wel veroorzaakt door een toerekenbare niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering

van de overeenkomst, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van

driemaal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting) voor de

desbetreffende overeenkomst over het laatste kalenderjaar, met een maximum van

driehonderdduizend euro (€ 300.000,-), tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake

is van opzet of bewuste roekeloosheid.

2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag

dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor

a) bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van

onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer,

of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;

b) bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of

nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van

opdrachtnemer daaronder niet begrepen) ook indien deze werkzaam zijn bij een met

opdrachtnemer verbonden organisatie;

c) bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade, waaronder

begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de

onderneming van opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade

van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van

het gebrekkige product.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden

tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending

geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

6. Vorderingsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, het recht op schadevergoeding en

andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook, vervallen één jaar nadat

opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze

rechten en bevoegdheden. Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met het bestaan

van zijn recht op schadevergoeding op het moment dat hij de schade heeft ontdekt of dit

redelijkerwijze had kunnen ontdekken..

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder

mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van

opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij

de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de

uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer

in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat

opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt,

tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar

handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of bewuste

roekeloosheid van opdrachtnemer.

8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden,

voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen

is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan

overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te

ontvangen welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of

derden heeft ontvangen.

M. Opzegging

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met

onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt

voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid, van toepassing.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij

gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag

liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van

opdrachtgever eisen.

N. Opschortingrecht

Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten,

waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of

derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn

voldaan.

O. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze

algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht, met

uitzondering van regels van internationaal privaatrecht, van toepassing en worden bij

uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter beoordeeld.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet

tot de competentie van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslist door

de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats

heeft.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer met

wederzijds goedvinden kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

P. Klachtenregeling

1. Opdrachtgever kan in geval van een klacht met betrekking tot opdrachtnemer deze

klacht kenbaar maken aan de compliance officer van de opdrachtnemer.

2. De compliance officer zal de klacht aanhoren en trachten het ongenoegen weg te nemen

dan wel het bestuur adviseren hoe er verder wordt gehandeld.