Disclaimer

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en /of verstrekking van dit bericht aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cox + Partners niet toegestaan.

De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlagen virusvrij zijn. Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender daaromtrent te informeren.

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Cox + Partners dan kan/kunnen deze zich wenden tot de compliance officer van Cox + Partners dan wel het bestuur van Cox + Partners. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Op alle werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Cox + Partners. Deze Algemene Voorwaarden zijn hier in te zien en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden.

——————

No rights may be derived from this email. This email may not be published, reproduced, disseminated and/or distributed to third parties without the prior written permission of Cox + Partners.

The sender cannot vouch for the accurate, complete and timely transmission of this email. Nor can the sender guarantee that this email and any attachments are free from viruses. If you have received this email in error, please destroy it and inform the sender.

If a client and/or other involved has comments on the actions of an employee or the services of Cox + Partners they can contact the compliance officer of Cox + Partners or the board of management of Cox + Partners. We assume that reports are reported in good faith and express sincere, legitimate concerns. All reports will be carefully reviewed by us. We shall treat your complaint or report confidentially.

The Cox + Partners General Terms and Conditions apply to all our activities. These General Terms and Conditions can be read here and a copy will be sent to you free of charge on request.