Jaarrekening

Wij stellen uw jaarrekening samen. Hierdoor bent u er zeker van dat uw jaarrekening voldoet aan de verslaggevingsregels. Wij assisteren u met het aanpassen van uw administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving omtrent uw jaarrekening. Zien wij mogelijkheden om uw organisatie te verbeteren? We laten het u weten!

Waarom uw jaarrekening uitbesteden?

U heeft een jaarrekening nodig. Bijvoorbeeld omdat uw bank daar naar vraagt. Of simpelweg als gevolg van een wettelijke verplichting. Bepaalde rechtspersonen, zoals een BV, zijn verplicht om een jaarrekening op te stellen. Om een jaarrekening te kunnen opstellen is gedegen kennis van de geldende wet- en regelgeving vereist. Wij beschikken over deze kennis, en helpen u graag! Door vooraf heldere afspraken te maken over de randvoorwaarden van de opdracht kunnen we de doorlooptijd beperkt houden. Het opleveren van de jaarrekening is mogelijk vanaf 10 werkdagen nadat wij starten met de werkzaamheden. Daarbij adviseren wij u op allerlei terreinen en werken proactief. Dat houdt in dat we een actieve rol aannemen in de relatie die we met u aan gaan. Om optimaal te kunnen inspelen op de cijfers, de brondata van uw organisatie.

Onze werkzaamheden

Wij voeren voor u de volgende werkzaamheden uit, waarbij wij drie fases onderscheiden:

 1. Opstellen van de jaarrekening
 • Wij stemmen met u af wanneer wij welke documenten, bijlagen, toelichtingen en specificaties met betrekking tot de administratie nodig hebben.
 • Wij assisteren u bij het bewaken van de opleveringstermijn van de door u op te leveren stukken.
 • Wij passen de door u gevoerde administratie zodanig aan dat de jaarrekening op een efficiënte wijze kan worden samengesteld. Onder deze werkzaamheden vallen onder meer het verzamelen van diverse onderliggende gegevens (zoals jaarberichten bank), het bepalen van de afschrijvingen, nagaan van relevante overlopende posten, het vaststellen dat aan de fiscale verplichtingen is voldaan, en het bepalen van de vennootschapsbelasting.
 • Indien van toepassing verzorgen wij uw pensioenberekeningen.
 1. Samenstellen van de jaarrekening
 • Wij stellen de (geconsolideerde = MEERPRIJS / extra optie) jaarrekening van de vennootschap samen, hierbij stellen wij vast dat de jaarrekening aan alle relevante wet- en regelgeving voldoet.
 • Wij bespreken met u de concept jaarrekening.
 • Wij voorzien de jaarrekening van een samenstellingsverklaring. Middels deze samenstellingsverklaring communiceren wij de aard van onze opdracht naar de gebruikers van uw jaarrekening.
 1. Publicatie en verzorgen van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • Wij bereiden de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor u voor.
 • Wij assisteren u bij het deponeren van de publicatiejaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Oplevering

Nadat wij onze samenstelopdracht binnen de overeengekomen termijn voor uw hebben afgerond beschikt u over een jaarrekening die voldoet aan de verslaggevingsregels. Deze jaarrekening kunt u verstrekken aan bijvoorbeeld uw bank. Daarnaast hebben wij u geassisteerd bij het voldoen aan uw publicatieplicht bij de Kamer van Koophandel. Wij informeren u over de mogelijkheden die wij zien om uw organisatie te verbeteren.

Interesse? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek via 023 55 55 000.