Privacy Statement


Algemeen
Cox + Partners wilt u in dit statement laten weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze statement erop neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • niet met anderen zullen delen

zorgvuldig beveiligen

Persoonsgegevens
Cox + Partners verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening normale en bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Cox + Partners gebruikt onder andere naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Cox + Partners alle aan haar beschikbaar gestelde, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

Grondslag van de verwerking
Cox + Partners moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze Verordening en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt dat Cox + Partners de Autoriteit Persoonsgegevens “onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens”.

Verantwoordelijke
Cox + Partners is veelal de zogeheten Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Cox + Partners beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Cox + Partners is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens
Cox + Partners is op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de elektronische communicatie versleuteld en vindt dit via een beveiligde verbinding plaats.

Delen van informatie

Cox + Partners kan de persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de dienstverleners die deze gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten. Dit om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens op het hetzelfde niveau is gewaarborgd als die wij voorstaan.

Rechten betrokken
Cox + Partners geeft u het recht op inzage in de persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Cox + Partners van u heeft verwerkt, kun u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om deze gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Cox + Partners bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Wijzigingen privacy statement
Cox + Partners behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens
Cox + Partners neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch vragen hebben over ons privacy beleid, ons bewaarbeleid, suggesties hebben of vragen hebben over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens dan kunt u die te allen tijde richten aan Cox + Partners via het e-mailadres: info@cox.nl. of via de adresgegevens zoals genoemd op onze website. Wij zullen dan binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

 

Introduction

In this statement we inform you which personal data Cox + Partners processes, what we do with your data and for what purposes.

In short, our policy entails that your personal data:

  • will only be used for the agreed services,
  • will not be shared with third parties,
  • will be carefully protected.

Personal data

For the purpose of our services Cox + Partners processes general and special personal data as defined in the General Data Protection Regulation (GDPR). Personal data concern all data that can provide information that

Is traceable to individuals. Among other data, Cox + Partner uses names, addresses and telephone numbers for communication purposes. Besides these data Cox + Partners uses other financial and personal data that have been provided to us in order to perform our services, some of which are needed to comply with legal obligations.

Basis for processing of data

Cox + Partners must base the use of personal data on the rules in the GDPR. Based on these rules and the applicable exemptions it is allowed to use personal data for financial or legal services.

According to the GDPR Cox + Partners must immediately inform the Autoriteit Persoonsgegevens of any breach of data security that could lead to (a considerable chance of) serious consequences for the protection of personal data.

Responsibility Cox + Partners

Cox + Partners is usually the Processor in terms of the GDPR. This means Cox + Partners decides which personal data to process, for which purpose and how.  It is the responsibility of Cox + Partners to ensure that the personal data are processed appropriately, carefully and in accordance with the GDPR.